diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

 

Vermogensbeheer

 

Bent u op zoek naar een persoonlijke vermogensbeheerder met aandacht voor uw vermogen?
Wij bieden onafhankelijk vermogensbeheer aan vanaf € 200.000. Ongeacht waar u in Nederland woont.

We streven naar lange termijn vermogensgroei. Dit doen we door wereldwijd te beleggen in een breed gespreide portefeuille van actieve en passieve beleggingen.

 

….

U het gemak en wij het beheer
……

Bij vermogensbeheer geeft u ons een volmacht voor het zelfstandig beheren van uw beleggingsportefeuille. Dit doen we binnen de met u gemaakte afspraken en zonder telkens overleg en toestemming aan u te vragen. Uw doelstelling, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring vormen altijd het uitgangspunt.

Puur Beleggen hanteert 5 risicoprofielen, oplopend van Defensief tot Zeer Offensief. Bij elk risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Er zijn vijf beheerportefeuilles die aansluiten bij de desbetreffende risicoprofielen. Wij geven per beheerportefeuille inzicht in de te hanteren bandbreedtes, dit geeft aan hoeveel ruimte er is om in een bepaalde beleggingscategorie (bijvoorbeeld aandelen) te beleggen. De risico’s in de portefeuille sluiten aan bij uw doelstellingen, wensen en de gemaakte afspraken.

Rendementen

 

Benieuwd naar de behaalde rendementen en/of wenst u een vergelijking met het rendement van uw beleggingsportefeuille?  

Graag maken wij geheel vrijblijvend een afspraak waarin wij dit met u bespreken.

Tarieven

 

De vergoeding voor vermogensbeheer wordt per kwartaal in rekening gebracht als percentage over de waarde van het belegd vermogen op de laatste beursdag van het kwartaal. Bij ons betaalt u dus geen beheerfee over de liquiditeiten.

Beheerfee

 

Belegd vermogen*  |

< € 400.000                                                          0,96% op jaarbasis
> € 400.000 < € 1.000.000..            .                0,61% over het meerdere
> € 1.000.000 < € 2.000.000                            0,50% over het meerdere
> € 2.000.000 < € 5.000.000                            0,42% over het meerdere
> € 5.000.000                                                       0,36% over het meerdere

(tarieven per 1 mei 2019)

percentages zijn exclusief 21% BTW

* Het belegd vermogen is het vermogen dat daadwerkelijk wordt belegd en is dus exclusief liquiditeiten

Transactiekosten | Depotbank

De transactiekosten worden per maand door Saxo Bank in rekening gebracht en zijn op basis van een vast all-in tarief. Dat betekent één tarief voor alle transacties waarbij u vooraf duidelijkheid heeft over de totale kosten.

Transparant over kosten

Bij beleggen zijn niet alleen de kosten die u rechtstreeks aan de beleggingsonderneming betaalt (de directe kosten) relevant. Ook de kosten die u betaalt bij het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals een beleggingsfonds (de indirecte kosten) bepalen uiteindelijk het nettorendement van uw beleggingsportefeuille. Bij Puur Beleggen letten wij scherp op deze indirecte kosten.

 

Wilt u de gemiddelde verwachte kosten vergelijken met die van uw huidige aanbieder?

Wij zullen dit met alle plezier inzichtelijk maken en persoonlijk aan u toelichten.

Beleggingsstrategie

 

De beleggingsstrategie vormt het uitgangspunt voor de manier waarop Puur Beleggen haar toegevoegde waarde aan de portefeuille van de cliënt levert. Dit doen we door asset allocatie (verdeling van uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën), diversificatie (risicospreiding) en de wijze waarop we de beleggingen selecteren.

Asset Allocatie

..
De strategische asset allocatie is het fundament van de beleggingsportefeuille. Het bepaalt voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat en dus het behalen van uw beleggingsdoelstelling. Uitgangspunt is een goed gespreide portefeuille van beleggingen met een lage onderlinge correlatie (samenhang). Voor de wat kortere termijn maakt Puur Beleggen gebruik van de tactische asset allocatie. Door een actieve onder- of overweging van de verschillende beleggingscategorieën wordt gestreefd naar een betere risico-rendement verhouding ten opzichte van de strategische portefeuilleverdeling. Binnen aandelen analyseren we bijvoorbeeld welke beleggingscategorieën en welke regio’s kansrijk zijn en waar we bepaalde accenten willen leggen. Deze worden vervolgens vertaald in concrete modelportefeuilles.

Diversificatie

..
Een belangrijk uitgangspunt voor Puur Beleggen is risicospreiding door diversificatie. Wij zijn ervan overtuigd dat de beste risico-rendement verhouding wordt bereikt door de beleggingen breed te spreiden over meerdere beleggingscategorieën, regio’s en sectoren. Binnen aandelen hanteren we een regionale verdeling eventueel aangevuld met een bepaald thema of een internationale trend. Obligaties worden onderverdeeld in sub-categorieën zoals Staatsobligaties, Investment Grade Bedrijfsobligaties, Hoogrentende Obligaties, Converteerbare Obligaties en Emerging Market Debt.

 

MENU

‘It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it’

-Warren Buffet-