disclaimer

website Puur Beleggen

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Puur Beleggen NV, hierna te noemen Puur Beleggen.

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in Puur Beleggen stelt en wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Van de gebruikers die middels deze site informatie aanvragen verzamelt Puur Beleggen de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Puur Beleggen gebruikt deze gegevens om u gericht informatie te kunnen toesturen. Puur Beleggen zal deze gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Aan beleggingen in aandelen zijn risico’s verbonden die u moet kennen voordat u gaat beleggen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Puur Beleggen informeert u graag nader. Puur Beleggen respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar site.


Gebruik van deze website

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gezien als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Puur Beleggen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Puur Beleggen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Puur Beleggen beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internet aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.


Verwijzingen en hyperlinks

Wanneer Puur Beleggen hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Puur Beleggen de op of via websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Puur Beleggen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Puur Beleggen niet geverifieerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Beleggen is het niet toegestaan links naar de websites van Puur Beleggen weer te geven.


Intellectueel eigendomsrecht

Puur Beleggen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Beleggen.


Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Puur Beleggen stuurt, kunnen onveilig zijn. Puur Beleggen raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Puur Beleggen te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Puur Beleggen te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.


Nederlands recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigingen

Puur Beleggen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.